SR - Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 pln na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 2. 124,00 pln na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 3. 135,00 pln na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Prawo do zasiłku rodzinnego i jego dodatków przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
 3. osobie uczącej się (pełnoletniej, uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugodą sądowa prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionej w pkt. 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w pkt. 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. osoba ucząca się zostało umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
 2. ojciec dziecka jest nieznany
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zależne jest m.in. od kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 pln. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 pln.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:


Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego – okres zasiłkowy 2020/2021 – Plik PDF (ZR_2020_2021)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego – okres zasiłkowy 2021/2022 – Plik PDF (ZR_2021_2022)

Skip to content