Rodzaje pomocy Społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
(...)

czytaj więcej.

Świadczenia za "życiem"

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, (...)

czytaj więcej.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
(...)

czytaj więcej.

Dodatki energetyczne

Od 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) – wprowadziła dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego. O przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego ubiegać się może osoba, która spełnia łącznie 3 warunki: (...)

czytaj więcej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2008 r. ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzono Fundusz Alimentacyjny w miejsce dotychczas funkcjonującej zaliczki alimentacyjnej przyznawanej w oparciu o ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r.
(...)

czytaj więcej.

Świadczenie wychowawcze - 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są w: Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie w Sekcji Świadczeń Rodzinnych ul. Żwirki i Wigury 13 (...)

czytaj więcej.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe przyznawane i wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. 2019 poz. 2133 z późn. zm.) O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które spełniają jednocześnie trzy kryteria: – posiadają tytuł prawny do lokalu – spełniają kryterium dochodowe (...)

czytaj więcej.

Skip to content