Posiłek w szkole i w domu - rok 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” , polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
– osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym.
W związku z realizacją wymienionego zadania dotowanego z budżetu państwa, Wojewoda Małopolski na podstawie Umowy nr 1/2022  z dnia 21.01.2022 r.  przyznał środki finansowe na jego realizację na terenie gminy Skawina w wysokości 295 640 zł co stanowi 80% kosztów zadania.
Całkowity koszt zadania nie może być niższy niż  369 550 zł.

Skip to content