Wspieranie rodziny

« wróć do spisu treści

RODZINY WSPIERAJĄCE

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;

• prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Zakres wsparcia przez rodziny wspierające

(na podst. art. 29. ust. 2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006): „Rodzina wspierająca (…) pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych” ):

- pomoc dzieciom w nauce

- monitoring uczęszczania dzieci na lekcje – zwłaszcza podczas nauczania zdalnego

- organizacja czasu wolnego dzieciom

- wspieranie, umożliwianie udziału dzieciom w życiu kulturalnym (kino, teatr, biblioteka i inne)

- umożliwianie, zachęcanie do podejmowania przez rodzinę aktywności rekreacyjnych (spacery, wycieczki i inne)

- podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie i rozwój zainteresowań dzieci (np. pokazywanie możliwości zajęć dodatkowych, zachęcanie do udziału w nich)

- pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem

- udzielanie wskazówek w sferach: gotowania, sprzątania, wychowania dzieci i opieki nad nimi

- wsparcie emocjonalne rodziny

- pomoc rodzinie (modelowanie) we wspólnym spędzaniu czasu przez jej członków

Wynagrodzenie / rekompensata / zwrot kosztów może przysługiwać za zakup:

- biletów na przejazdy z dziećmi w celu realizacji w/w zadań

- biletów wstępu (obiekty sportowe, kultury i inne)

- produktów żywnościowych, higienicznych z związku z pomocą w obszarze nauki gotowania, utrzymania porządku

- żywności związanej z wyjściami z dziećmi (np. wspólne lody, napoje)

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina