Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie

 1. Porozumienie w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego
 2. Uchwała Nr V/58/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 3. Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Skawina
 4. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
 5. Dodatkowe terminy i godziny dyżurów psychologa i prawnika w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
 6. Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego
 7. Konferencja - „Budowa systemu pomocy dla osób doznających przemocy”
 8. Szkolenie pracowników socjalnych
 9. Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
 10. Warto dyżurować nawet dla jednej osoby!
 11. Tworzymy Grupę Wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, w tym osób zależnych-starszych, niepełnosprawnych.
 12. Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego
 13. Spotkanie edukacyjne dot.rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 14. Podnosimy świadomość społeczną nt. przemocy w rodzinie!
 15. Zarządzenie Nr 32.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Skawina.
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina