Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” , polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
- osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym.
W związku z realizacją wymienionego zadania dotowanego z budżetu państwa, Wojewoda Małopolski na podstawie umowy 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. przyznał środki finansowe na jego realizację na terenie gminy Skawina w wysokości 251 079,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych), co stanowi 80% kosztów zadania.
Całkowity koszt zadania nie może być niższy niż 313 848,75 (słownie: trzysta trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy)

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina