08.05.2019 r.

Ruszył II nabór wniosków do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłosiło nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice/opiekunowie dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane są od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

- za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: nianiaQrops.krakow.pl),

- za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),

- osobiście — w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym Projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23 ( dyżur telefoniczny w godz. 8:00-11:00).

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl — zakładka „Małopolska Niania 2.0”

Projekt można również śledzić na Facebooku https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/ .

19.09.2018 r.

Rusza Projekt Małopolska Niania 2.0

Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się, że w trzyletnim okresie realizacji projektu (projekt potrwa do 2021 r.) ze wsparcia skorzysta 650 rodziców.

Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wniosek o przyznanie wsparcia w ramach projektu wraz z pozostałą dokumentacją zostaną zamieszczone na stronie ROPS w Krakowie w dniu ogłoszenia naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 w. 23.

Zapraszamy także do bieżącego śledzenia strony internetowej www.rops.krakow.pl, gdzie w zakładce "Małopolska Niania 2.0" będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące projektu oraz do dołączenia do grupy "Małopolska Niania 2.0" na facebook-u.

Załącznik:

Ulotka informacyjna

19.09.2017 r.

Rusza Projekt „Małopolska Niania”

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę Nr XXXIII/471/17 w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania”, która w dniu 6 września br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. 2017.5580). Szczegóły poniżej.

Projekt „Małopolska Niania” adresowany jest do rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, podejmujących zatrudnienie lub pozostających w zatrudnieniu, sprawujących opiekę nad dziećmi, które ukończyły 20-sty tydzień życia ale do dnia 31 sierpnia 2018 r. nie ukończą 3 lat ( w szczególnie uzasadnionych sytuacjach - 4 roku życia).

Zasady realizacji Projektu określone zostały w Regulaminie stanowiącym załącznik do wyżej wymienionej uchwały. Projekt „Małopolska Niania” jest realizowany w ramach współpracy z Województwem Małopolskim i ma charakter pilotażowy - pozwoli zarówno na udzielenie comiesięcznego wsparcia finansowego 10 skawińskim rodzinom jak i szacowanie potrzeb w zakresie zapotrzebowania na tego typu usługi. Ma również na celu wspieranie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, które z powodu wieku mogą mieć trudności w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Małopolska Niania” należy składać w okresie od 25 września do 6 października br. wyłącznie na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie. Dokumenty rekrutacyjne można składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 14 oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 w godzinach pracy urzędów. Można je również przekazać za pośrednictwem poczty lub kuriera. W każdym przypadku powinny być złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Małopolska Niania” . O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data ich wpływu.

Lista rodzin, które uzyskały świadczenie opracowana będzie w oparciu o liczbę punktów jaka zostanie przyznana każdej z rodzin w oparciu o informacje zawarte w złożonym wniosku i dokumentach. Oceny spełniania lub nie spełniania kryterium merytorycznego a tym samym wstępnej analizy liczby możliwych do uzyskania punktów można dokonać samodzielnie poprzez lekturę kryteriów zawartych w Karcie oceny merytorycznej stanowiącą załącznik do Regulaminu. Otrzymanie niewielkiej ilości punktów lub ich brak nie oznacza braku możliwości ubiegania się o przyznanie świadczenia – nie wiemy przecież w jakiej sytuacji będą inne rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosku.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 13 października 2017 r.

W celu wyeliminowania pomyłek przy sporządzaniu dokumentacji rekrutacyjnej warto dokonać samodzielnej oceny wypełnionego już wniosku za pomocą informacji zawartych w Karcie oceny formalnej i Regulaminie.

Świadczenie „Małopolska Niania” w wysokości 1500,00 zł. miesięcznie będzie przysługiwało przez kolejnych 10 miesięcy, począwszy od 1 listopada 2017 r. i będzie realizowane z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego. Pierwsze świadczenie zostanie przekazane rodzinom wyłonionym w naborze w pierwszej dekadzie listopada 2017 r. po podpisaniu stosownych umów. Realizatorem zadania będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu i zasad jego realizacji udzielane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie pod nr telefonu 12 276-21-37 wew. 21 przez Panią Jolantę Wójtowicz-Kurpyta.

Wzory wniosków oraz Regulamin określający zasady ubiegania się i realizacji świadczenia oraz Karty oceny formalnej i merytorycznej można pobrać poniżej.

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego i Gminy Skawina.

Źródło: UMiG w Skawinie

Załączniki:


Program „Małopolska Niania”

„Małopolska Niania” to projekt przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w obszarze wspierania rodziny, który jest realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami w tym z naszą gminą. Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem naboru, w kwietniu br. złożyliśmy wniosek o finansowe wsparcie. Informacja o liście beneficjentów została ogłoszona w 3 lipca.

Jakie są założenia projektu?

Projekt ma na celu wsparcie rodziców dzieci do 3 roku życia, powracających na rynek pracy i podejmujących zatrudnienie, poprzez zapewnienie im dofinansowania do zatrudnienia najbardziej preferowanej przez nich formy opieki nad dziećmi do lat trzech tj. zatrudnienia niani. Z drugiej strony, ma pozwolić na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy - niań, zwłaszcza tych o szczególnej sytuacji na rynku pracy (powyżej 50 roku życia i długotrwale bezrobotnych). Projekt ma charakter pilotażowy i adresowany jest przede wszystkim do rodziców, którzy wychowują dziecko od 20 tygodnia życia do ukończenia przez nie 3* a w szczególnych przypadkach 4 lat.

*Jak wynika z regulaminu projektu:
Dziecku w wieku do lat 3 - należy przez to rozumieć dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3 roku życia, lub, w sytuacji, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, dziecko, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 4 roku życia.

W celu wyłonienia rodzin, które będą mogły korzystać z wsparcia w powyższej formie, niezwłocznie po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego zostanie powołany Gminny Zespół Zadaniowy, który opracuje kryteria jakie pozwolą na ubieganie się o finansowe wsparcie na zatrudnienie niani. Projekt Uchwały określający zasady i sposób realizacji zadania wraz z proponowanymi kryteriami naboru zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Skawinie w sierpniu. Po podjęciu przez Radę stosownej Uchwały w miesiącu wrześniu rozpocznie się nabór wniosków, w październiku wyłonione zostaną rodziny, które otrzymają najwyższą liczbę punktów a następnie zostaną podpisane umowy z rodzinami o przekazanie środków. Program będzie realizowany na podstawie art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych (Rada Gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w art. 2 pkt 1–3, 4 i 5. )

Zasady finansowania

Każda z zakwalifikowanych rodzin otrzyma wsparcie w wysokości 1500 zł miesięcznie z czego 500 zł pochodzi z budżetu gminy, 1000,00 zł to środki Marszałka Województwa Małopolskiego - pozostała kwota wynagrodzenia niani pokrywana będzie przez rodzinę, która ją zatrudni. Środki finansowe wypłacane będą przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. Rodzina będzie musiała zawrzeć z nianią tzw. umowę aktywizującą, o której mowa w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3.

Zgodnie z zapisami dokumentu przekazanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego do współpracy w ocenie i monitorowaniu celów projektu zaproszone zostaną także rodziny, które otrzymają wsparcie finansowe. Współpraca ta będzie uwzględniała następujące działania:

  1. Udział w uroczystym przekazaniu pomocy rodzinom w wybranych gminach - z udziałem marszałków, wójtów/burmistrzów, rodzin i niań;
  2. Udział w spotkaniach Władz Województwa Małopolskiego z rodzinami w trakcie trwania pilotażu, podczas których rodziny będą mogły się podzielić swoimi doświadczeniami na temat tego, jak projekt „Małopolska Niania” zmienił ich życie. Materiał zostanie wykorzystany na stronie www.malopolska.pl, w mediach społecznościowych, Telewizji Małopolskiej i serwisie prasowym.

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego i Gminy Skawina

Załączniki:

Źródło:

UMiG w Skawinie

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina