Ogłoszenia

Skawina, dnia 20.12.2017 r.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
ogłasza nabór dla kandydatów, chcących podjąć pracę
w MGOPS w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13,

na stanowisku pomocniczym i obsługi :ASYSTENT RODZINY – wymiar czasu pracy 1 etat
(praca asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy)
- umowa na zastępstwo


I. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy;

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.II. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d) posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy;

e) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

f) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.


III. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 697 ze zm.);

2. znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860);

3. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);

4. wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia;

5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

7. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji;

10. kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres;

11. znajomość obsługi komputera.

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje

4. kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej

5. oświadczenia kandydata:

• o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie danych osobowych uczestnika w celach związanych z naborem, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,

• o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy /władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,

• o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi
więcej niż 6 %.Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i podpisem.


Aby wziąć udział w naborze należy złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie” w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2018 r. do godz. 14.00

Dokumenty można przesłać na adres Ośrodka pocztą, listem poleconym – decyduje data wpływu do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Maria Alechnowicz
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie


Skawina, dnia 20.11.2017 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie -
1 wolny etat.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie Zarządzeniem Nr 23/17 z dnia 26.10.2017r., na podstawie art. 11 - 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.), ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 listopada 2017 roku o godz. 14.30

W terminie aplikacje złożyła jedna osoba:

1) Pani Joanna Rudek zam. Przebieczany

Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 roku Komisja rekrutacyjna w składzie:

1) Ewa Szczepanik- przewodniczący komisji

2) Maria Alechnowicz - członek komisji

3) Monika Kozak - sekretarz komisji

po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatki orzekła, iż spełnia wymogi niezbędne.

W związku z powyższym Pani Joanna Rudek została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 15.11.2017 r.

W dniu 15 listopada 2017 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z Panią Joanną Rudek. Kandydatce zadano szczegółowe pytania aby sprawdzić jej wiedzę dotyczącą funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej i przepisów prawa regulujących to zagadnienie. Zadano pytania dotyczące m.in. zagadnień finansów publicznych, zasad funkcjonowania jednostki budżetowej, standardów pracy socjalnej. Sprawdzono również wiedzę praktyczną Kandydatki z zakresu możliwości oddzielenia w ośrodku pomocy społecznej postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej od pracy socjalnej oraz usług integracji społecznej.

Pani Joanna Rudek odpowiedziała prawidłowo na wszystkie zadane pytania i wykazała się dużą wiedzą merytoryczną.

W związku z powyższym Komisja wskazała do zatrudnienia Panią Joannę Rudek.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 15 listopada 2017 roku.

Protokół sporządziła:
Monika Kozak
Sekretarz Komisji

Ewa Szczepanik
Przewodnicząca Komisji

Maria Alechnowicz
Członek Komisji

Tomasz Przewoźniak
Członek Komisji


Skawina, dnia 27.10.2017 r.

KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE

na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 902 z późn. zm)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - 1 etat

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko urzędnicze: zastępca kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

II. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: socjologia, nauki o rodzinie, polityka społeczna

2) minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe,

3) minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,

4) obywatelstwo polskie,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

o Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w szczególności z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, działalności pożytku publicznego, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego;

o doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej;

o aktualna wiedza dotyczącą standardów pracy socjalnej;

o znajomość zasad funkcjonowania jednostki budżetowej;

o znajomość procedur i doświadczenie w realizacji projektów dotyczących pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

o aktualna wiedza z zakresu krajowych programów dotacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z zakresu polityki społecznej;

o umiejętność kierowania zespołem pracowników, doświadczenie w zarządzaniu pracownikami;

o bardzo dobra motywacja do pracy;

o bardzo dobra umiejętność organizacji czasu pracy;

o bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (z Pakietu MS Office);

o znajomość obsługi programów dziedzinowych do obsługi pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego np. SYGNITY lub innych;

o dyspozycyjność, systematyczność, terminowość, staranność;

o umiejętność pracy w zespole;

o odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność.

IV . Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku zastępca kierownika ośrodka:

- koordynacja i nadzór wszystkich zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- udział we wdrażaniu usprawnień organizacyjnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta,

- opracowywanie dokumentów organizacyjnych oraz narzędzi do dokumentowania m.in. pracy socjalnej i działań asystenckich,

- współpraca z Kierownikiem MGOPS i wykonywanie jego poleceń,

- przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z wydanymi upoważnieniami,

- pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Kierownika MGOPS,

- nadzór nad sposobem realizacji planu finansowego, określania potrzeb i sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez ośrodek,

- nadzorowanie zespołu pracowników zatrudnionych w MGOPS w zakresie organizacji zadań mających na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań,

- przygotowywanie z wykorzystaniem systemów dziedzinowych informacji oraz sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez MGOPS,

- załatwianie spraw służbowych zleconych przez Kierownika MGOPS i/lub Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,

- prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa,

- podejmowanie działań koordynujących w sytuacjach interwencyjnych,

- ujawnianie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom w wykorzystaniu świadczeń,

- stałe podnoszenie kwalifikacji w szczególności poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami i prowadzenie instruktażu w tym zakresie dla podległych pracowników.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy),

8) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VI. Warunki pracy

1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3. Miejsce pracy: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 13.

4. Praca jednozmianowa.

5. Praca przy komputerze.

VII. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6 %.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Zastępca kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2017 r. do godziny 14.30. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żwirki i Wigury 13

32-050 Skawina

– decyduje data wpływu do Ośrodka.

Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Załączniki:


Skawina, dnia 16.10.2017 r.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
ogłasza nabór dla kandydatów, chcących podjąć pracę
w MGOPS w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13,

na stanowisku pomocniczym i obsługi :ASYSTENT RODZINY – wymiar czasu pracy 1 etat
(praca asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy)
- umowa na zastępstwo


I. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy;

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.II. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d) posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy;

e) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

f) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.


III. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 697 ze zm.);

2. znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860);

3. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1769);

4. wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia;

5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

7. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji;

10. kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres;

11. znajomość obsługi komputera.

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje

4. kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej

5. oświadczenia kandydata:

• o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie danych osobowych uczestnika w celach związanych z naborem, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,

• o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy /władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,

• o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi
więcej niż 6 %.Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i podpisem.


Aby wziąć udział w naborze należy złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie” w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2017 r.

Dokumenty można przesłać na adres Ośrodka pocztą, listem poleconym – decyduje data wpływu do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Maria Alechnowicz
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie


INFORMACJA

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku są przyjmowane wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018

W przypadku świadczeń wychowawczych (500 +) prawo do tej formy świadczenia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku .Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Ważne!

W zależności od tego kiedy wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o wyżej wymienione świadczenia na kolejny okres świadczeniowy 2017/2018, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi odpowiednio w terminie:

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
A WYPŁATA POSZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ

Rodzaj świadczenia

Data złożenia wniosku

Termin wypłaty przysługujących świadczeń

Świadczenia rodzinne

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

do 30 listopada

od 1 września do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 grudnia

do końca lutego

Świadczenie wychowawcze (500+)

i

świadczenia

z funduszu alimentacyjnego

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia

do końca lutego

Należy więc pamiętać o tym, że aby mieć „ciągłość świadczeń”, należy właściwy wniosek złożyć najpóźniej:

- w przypadku świadczenia wychowawczego (500+) do 31 października 2017 r.

- w przypadku świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 31 października 2017 r.

- w przypadku świadczeń rodzinnych do 30 listopada 2017 r.

Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) oraz o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w październiku, spowoduje ustalenie prawa do tych świadczeń bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne później niż w listopadzie, spowoduje ustalenie prawa do zasiłku bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.


Świadczenie rodzinne i wychowawcze 500+ - NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Uprzejmie informujemy, że 7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin , która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że począwszy od 1 sierpnia 2017 r., można będzie składać wnioski
o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ww. ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodzin
.

WAŻNE – ZMIANA DRUKÓW WNIOSKÓW

Po podpisaniu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw RP, ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ - będzie można pobrać aktualne wzory wniosków oraz złączników do wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych na nowe okresy świadczeniowe i zasiłkowe.


W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie nieczynny.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie uprzejmie informuje, że za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na podstawie art. 129 § 1 Kodeksu Pracy oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 11 listopada przypadające w sobotę.

W tym dniu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
ogłasza nabór dla kandydatów, chcących podjąć pracę
w MGOPS w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13,

na stanowisku pomocniczym i obsługi :ASYSTENT RODZINY – wymiar czasu pracy 1 etat
(praca asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy,
czas trwania umowy do 31.12.2016r. )


I. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy;

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.II. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d) posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy;

e) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

f) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.


III. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 575);

2. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.);

3. wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia;

4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

5. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji;

9. kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres;

10. znajomość obsługi komputera.

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje

4. kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej

5. oświadczenia kandydata:

• o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie danych osobowych uczestnika w celach związanych z naborem, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,

• o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy /władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,

• o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi
8,4 %.Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i podpisem.


Aby wziąć udział w naborze należy złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie” w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2016 r.

Dokumenty można przesłać na adres Ośrodka pocztą, listem poleconym – decyduje data wpływu do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Maria Alechnowicz
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
Świadczenie wychowawcze - 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie w Sekcji Świadczeń Rodzinnych ul. Żwirki i Wigury 13 - wejście od strony Poczty, I piętro w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 - 17.00
 • Wtorek 7.30 - 15.30
 • Środa 7.30 - 15.30
 • Czwartek 7.30 - 15.30
 • Piątek 7.30 - 14.30

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do 30 września 2017 r., nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

DRUKI wniosków dostępne są w siedzibie M-GOPS w Skawinie oraz do pobrania poniżej.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiągniętego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze NIE przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 12 276 21 37 w. 31 i 32

Załączniki:

Załączniki:
KOMUNIKAT – PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU

Informujemy, że w dniu 09.02.2016 r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

W związku z powyższym telefony i komputery w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będą nieczynne.

W tym dniu kontakt telefoniczny będzie możliwy na podane numery telefonów:

 • świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny tel. 508-167-636
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne tel. 508-578-361
 • pracownicy socjalni tel. 502-425-579Uwaga! Od 1 stycznia 2016 – zmiana godzin pracy Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 ulegają zamianie godziny pracy Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza w nowych godzinach pracy:

poniedziałek od godz. 8:00 - do godz. 17:00
wtorek od godz. 7:30 - do godz. 15:30
środa od godz. 7:30 - do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 - do godz. 15:30
piątek od godz. 7:30 - do godz. 14:30W dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie nieczynny.


Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie uprzejmie informuje, że za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na podstawie art. 129 § 1 Kodeksu Pracy oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie dzień 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 26 grudnia przypadające w sobotę.

W tym dniu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że od dnia 3 sierpnia 2015 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy mogą pobrać odpowiednie formularze i składać wnioski
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 - wejście od strony Poczty, I piętro, pokój nr 6 w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek 800 – 1700 /z wyjątkiem poniedziałku 17 sierpnia 2015 r. - Ośrodek będzie nieczynny/

Wtorek i Czwartek 730 – 1530

Środa 800 – 1600

Piątek 800 – 1500

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami
do dnia 31 sierpnia 2015 r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje
do dnia 31 października 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015 r. do 31 października 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje
do dnia 30 listopada 2015 r.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 276 21 37 w. 23


W dniu 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie nieczynny.


Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie uprzejmie informuje, że za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na podstawie art. 129 § 1 Kodeksu Pracy oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie dzień 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę.

W tym dniu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że o d dnia 1 września 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie rozpocznie przyjmowanie wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy mogą pobrać odpowiednie formularze i składać wnioski (od dnia 1 września br.)
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 - wejście od strony Poczty, I piętro, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek 800 – 1700

Wtorek i Czwartek 730 – 1530

Środa 800 – 1600

Piątek 800 – 1500

Zgodnie z art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015 r.
do 30 listopada 2015 r.
, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 276 21 37 w. 22

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina