Informacja o naborze uczestników do
Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie

Informujemy, że od 8 lipca 2019 r. rozpoczął się nabór ciągły uczestników do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie

Pierwszy etap rekrutacji trwa od 8 do 31 lipca 2019r. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane w terminie 7 dni od zakończenia etapu .

Placówka zlokalizowana będzie w Skawinie ul. Rynek 24 i prowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego dedykowana jest osobom o specjalnych potrzebach (z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych opieki i terapii

Uczestnikami Oddziału Miejskiego Klubu Samopomocy będzie 30 mieszkańców Gminy.

Klub Samopomocy będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00 - 18.00 i ma na celu aktywizację i polepszenie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, utrzymanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności poprzez umożliwienie im jak najdłuższego pobytu w miejscu zamieszkania.

W realizacji zadania oferowane będą:

- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne wraz z możliwością dowozu osoby niesamodzielnej do KS (zgodnie z regulaminem placówki)

- co najmniej 2 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek( catering),

- pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych

- opiekę higieniczną

- usługi aktywizująco-usprawniające

- zajęcia terapeutyczne

Rekrutacja:

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, będą dostępne na stronie internetowej MGOPS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie

Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy wraz
z załącznikami:

- w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,

- w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie,

- za pośrednictwem poczty i przez e PUAP

Proces rekrutacji realizowany będzie przez pracowników MGOPS oraz pracowników Klubu Samopomocowego w godzinach pracy jednostki.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły złożyć formularza
i załączników osobiście i nie będą posiadały dostępu do Internetu, koordynator projektu prześle formularze do wskazanego przez osobę niepełnosprawną miejsca.
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w szczególnych przypadkach będzie możliwe
w przypadku osób niemobilnych dostarczenie i odbiór dokumentów osobiście przez koordynatora projektu lub wyznaczoną przez niego osobę, również w miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika projektu.

Informujemy ponadto, że docelowo w 2019r. zostaną uruchomione na terenie Gminy Skawina łącznie trzy placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych:

- Klub Samopomocowy w Radziszowie przeznaczony dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina – placówka ta została uruchomiona jako pierwsza i działa od 20 maja 2019r.

- Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego dedykowana jest osobom o specjalnych potrzebach dla 30 osób do której rekrutacja się rozpoczęła

- Klub Samopomocowy – filia w Jurczycach, przeznaczona dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Nabór do tej placówki zostanie ogłoszony wkrótce

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać:

- w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13
w Skawinie, tel. 12 276 21 37.

Dokumenty do pobrania:

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina