Gminny program wspierania rodziny

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Skawina na lata 2019 – 2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. Jego opracowanie i wdrażanie wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.). Realizacja programu wiąże się z troską o trwałość i bezpieczeństwo skawińskich rodzin. Gminny Program Wspierania Rodziny ukierunkowany jest na wspieranie rodziny biologicznej już na etapie pojawienia się problemów w realizacji obowiązków rodzicielskich oraz braku zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków rozwoju

Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia rodzinom, w celu utrzymania dziecka w rodzinie biologicznej lub jego powrót do rodziny oraz stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz rodzin na terenie Gminy Skawina przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Realizacja celów odbywa się w oparciu o zintegrowane, wielopłaszczyznowe działanie podmiotów pomocowych. Finalnym efektem działań jest przywrócenie w środowisku rodzinnym równowagi, a przede wszystkim stworzenie stabilnej sytuacji rodzinnej, przyjaznej wychowaniu młodego pokolenia. Dla osiągnięcia celów, stosowane są różnorodne formy pomocowe, z dostosowanym do potrzeb natężeniem działań.

Warunkiem podjęcia pomocy jest wyrażenie zgody na współpracę wszystkich członków rodziny. Ważne jest, aby cała rodzina podjęła wysiłek na rzecz uporania się z problemami i dostosowania do społecznych oczekiwań. W tworzeniu celów brały udział zarówno podmioty zajmujące się poradnictwem, terapią czy leczeniem stacjonarnym np. fizycznych dolegliwości jak i placówki wspierające rodzinę finansowo.

 

Cele szczegółowe:

1. Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzin i poprawy sytuacji dziecka

2. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej z rodziny zagrożonej kryzysem

3. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dzieci już umieszczonych w pieczy do rodziny biologicznej

4. Poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny zagrożonej kryzysem żyjącej w trudnych warunkach socjalnych

 

Podmioty odpowiedzialne za realizacje Programu to: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, organizacje pozarządowe, Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, placówki oświatowe z terenu gminy Skawina, Skawińska służba zdrowia, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skawinie, Komisariat Policji w Skawinie, Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Sołtysi, Straż Miejska, Parafie, Miejska Biblioteka Publiczna

Link do PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY SKAWINA NA LATA 2019-2021

https://bip.malopolska.pl/mgopswskawinie,a,1933077,program-wspierania-rodziny-dla-gminy-skawina-na-lata-2019-2021.html

Skip to content