Dodatek węglowy– świadczenie od 17.08.2022 r.

UWAGA!

Od 17 sierpnia 2022 r. można składać wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą
i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby
z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie (tj. nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę) i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku węglowego można odebrać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13,
32-050 Skawina:

Centrala: (12) 276 21 37, (12) 256 04 50, (12) 276 87 25

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – numery wewnętrzne : 23, 31, 32.

Mail: mgops@skawina.net

Uwaga! Należy uzupełnić i złożyć obydwa poniższe załączniki:

Zał 1. WZÓR WNIOSKU O DODATEK WĘGLOWY
Zał 2. RODO DODATEK WĘGLOWY

Skip to content