Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

Uwaga!

W związku z wejściem w życie z dniem 15 kwietnia 2022r ustawy z 8 kwietnia 2022r o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.830), zmieniony został z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022r. zapis art.13 ww ustawy regulującego zasady wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie. „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 605 z późn.zm.).

O świadczenie może ubiegać się każdy pomiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu. Zalecane jest ograniczenie powtórzeń wniosków składanych przez podmiot w zależności od sytuacji np. co 20/30. Dlatego najlepiej złożyć wniosek dopiero po zmianie miejsca zamieszkania uchodźcy lub jednorazowo po upływie 120 dni. Dzięki temu, żeby otrzymać środki wystarczy złożyć wniosek raz, a nie kilka razy. 

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy. Weryfikacja może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania pod kątem podania nieprawdy we wniosku, sprawdzenia czy warunki zakwaterowania i wyżywienia nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi.
Weryfikacja może być dokonana poprzez:
– potwierdzenie danych osobowych cudzoziemca oraz daty jego wjazdu na terytorium Polski,
– potwierdzenie danych podmiotu wnioskującego, przez weryfikację dokumentu jego tożsamości/danych ewidencyjnych dostępnych w rejsestrach KRS, CEIDG,
– weryfikacji czy liczba osób, którym podmiot udziela zakwaterowania nie budzi wątpliwości, a te może budzić np. powierzchnia mniejsza niż 4 m kw. na 1 zakwaterowaną osobę.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego z dnia 05.04.2022 r. oraz 25.04.2022 r., odnośnie realizacji art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) należy pamiętać, że:
– złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania,
– wniosek może złożyć osoba dysponująca lokalem i udzielająca w nim zakwaterowania i wyżywienia. Osoba ta nie musi być właścicielem lokalu,
– podmiotem w rozumieniu ustawy może być także obywatel Ukrainy przebywający w Polsce legalnie i posiadający numer PESEL,
– świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od zakwaterowania,
– świadczenie jest udzielane jednemu podmiotowi za nie więcej niż 120 dni liczonych od dnia przybycia na terytorium RP pierwszego obywatela Ukrainy, którego podmiot przyjął, niezależnie od dat przybycia kolejnych osób. Ta sama osoba może korzystać z zakwaterowania i wyżywienia u różnych podmiotów,
– świadczenie obejmuje udzielenie łącznie zakwaterowania i wyżywienia. Przyznanie świadczenia jest możliwe gdy podmiot zapewniał jednocześnie zakwaterowanie i wyżywienie,
– nie jest możliwe przyznanie świadczenia gdy ktoś udzielał tylko zakwaterowania albo tylko wyżywienia.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

We wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy należy uzupełnić następujące informacje:

1. Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnioskującego o wypłatę świadczenia
2. Numer PESEL lub NIP
3. Adres e-mail ( w przypadku braku własnego adresu, innej osoby za jej zgodą)
4. Numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
5. Liczbę osób, na która wnioskuje się o przyznanie świadczenia
6. Adres miejsca pobytu przyjętych do zakwaterowania ( miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu lub mieszkania ) a także metraż udostępnionych pomieszczeń, mieszkania, domu, informacje o dostępie do łazienki i kuchni, ilość zapewnionych miejsc do spania
7. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacone zostanie świadczenie
8. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
9. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
10. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za wskazany okres nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
11. Wniosek w odpowiednich miejscach należy podpisać i wpisać datę podpisu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

W celu potwierdzenia tożsamości

Kserokopie nadania nr PESEL

W celu potwierdzenia uprawnień do świadczenia

Kserokopie paszportu lub innego dokumentu z czytelną pieczątką straży granicznej potwierdzającą przekroczenie granicy RP lub oświadczenie obywatela Ukrainy o dacie przybycia na terytorium RP. W przypadku rodzica/ opiekuna faktycznego/opiekuna tymczasowego oświadczenie składane jest również za dzieci pozostające pod opieką.

WZORY WNIOSKU I OŚWIADCZEŃ:
1. Wzór wniosku.
2. Oświadczenie o dofinansowaniu do kosztów pobytu (wypełnia składający wniosek) pdf.
3. Oświadczenie o przekroczeniu granicy RP (wypełnia obywatel Ukrainy) pdf.

(Po wydrukowaniu wypełnić czytelnie drukowanymi literami).

Pytania i odpowiedzi – wytyczne MSWiA z dnia 15.04.2022 r. pdf.

Informacje telefoniczne można uzuskać pod numerem telefonu: 12 276 21 37.
Wnioski należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Poniedziałek   8:00 – 17:00
Wtorek             7:30 – 15:30
Środa               7:30 – 15:30
Czwartek         7:30 – 15:30
Piątek              7:30 – 14:30

Skip to content