Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Одноразова допомога у розмірі 300 зл для громадян України

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy posiadających:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zgodę na pobyt tolerowany

oraz którzy:

 • złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone)
 • zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.


Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy (oraz jego małżonek nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego), który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.


W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

Pomoc przysługuje w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem jej na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.


W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy dla osób, które przebywają na terenie Gminy Skawina składa się w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13

poniedziałek 8.00-17.00
wtorek           7.30-15.30
środa             7.30-15.30
czwartek       7.30-15.30
piątek            7.30-14.30

Wniosek składa osoba uprawniona, a w przypadku dziecka jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun tymczasowy.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji, a świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Centrum Usług Społecznych informuje o terminie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.

Wypłata świadczenia będzie dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.  

WAŻNE! Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu dokument tożsamości i potwierdzenie nadania nr pesel

WZÓR WNIOSKU (Po wydrukowaniu wypełnić czytelnie drukowanymi literami)


Одноразова допомога у розмірі 300 зл для громадян України

Допомога надається відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року, про допомогу для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Правовий журнал 2022 р., поз. 583).

Положення Закону не поширюється на громадян України які мають:

 • Дозвіл на постійне проживання
 • Дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу
 • Дозвіл на тимчасове проживання
 • Статус біженця
 • Додатковий захист
 • Згода на толерантне перебування

Також, на тих громадян, хто

 • Подали заяву про міжнародний захист (або від імені кого такая заява була подана)
 • Заявили про намір подати заяву про міжнародний захист.


Хто має право скористатися цією одноразовою допомогою?

Право на отримання допомоги має громадянин України (а також дружина/чоловік цієї особи, які не мають українського громадянства), який легально вїхав на територію Республіки Польща безпосередньо с території України від 24 лютого 2022 року до дня зазначеного в Роспорядженні Ради Міністрів, виданого відповідно до ст. 2 параграф 4 спеціального акту, та заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща , а також був внесений до реєстру PESEL.

Яка сума допомоги?

Допомога надається в розмірі 300 злотих на особу для її утримання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та сплати житла.

Як і куди подавати заяву на виплату допомоги?

Заяву про виплату допомоги,  для осіб, що перебувають у гміні Скавіна, необхідно подати у Муніципально – Комунальному Центрі Соціального Захисту населення в м. Скавіна, вул. Жвірки і Вігури 13 (CUS, ul. Żwirki i Wigury 13, Skawina).

понеділок 8.00-17.00
вівторок    7.30-15.30
середа       7.30-15.30
четвер       7.30-15.30
п’ятниця   7.30-14.30

Заява подається уповноваженою особою, а у випадку дитини – його законним представником, або його тимчасовим опікуном.

Надання допомоги не вимагає надання рішення, і присуджується без співбесіди, незалежно від доходу.

Центр Соціального Захисту населення повідомить про дату виплати домоги доступними засобами телекомунікації.

Виплата допомоги буде здійснюватися у вигляді переказу на банківський рахунок, який був вказаний у заяві.

ВАЖЛИВО! При подачі заяви необхідно пред’явити для перевірки документ, що посвідчує особу, та підтвердження про надання номеру PESEL.

Зразок заяви
(заповнювати розбірливо друкованими літерами).

Skip to content