Informacje jednostek administracji publicznej i podmiotów zewnętrznych na temat form wsparcia i zatrudnienia obywateli Ukrainy. Інформація органів державного управління та зовнішніх структур про форми підтримки та працевлаштування громадян України

1.Gmina Skawina dla Ukrainy. Скавіна для України TUTAJ

Uzyskaj numer PESEL i PROFIL ZAUFANY
Szczegółowe informacje TUTAJ


2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla uchodźców z Ukrainy


3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała specjalną stronę internetową w związku z sytuacją panującą na Ukrainie. Strona przeznaczona jest dla Obywateli Ukrainy potrzebujących pomocy, jak również dla osób i instytucji chętnych do udzielenia pomocy. Strona zawiera szereg linków i przygotowana została w trzech wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski).

https://pomagamukrainie.gov.pl

Szereg spraw administracyjnych opisanych jest także na stronie:
https://www.gov.pl/web/ua


4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.
Kampania „Nie ufaj bezgranicznie” wersja polska
Kampania „Nie ufaj bezgranicznie” wersja ukraińska
Informacje dla Uchodzców:
polska wersja strony MSWiA
angielska wersja strony MSWiA


5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Strona internetowa ZUS – Інформація для громадян України.

500+
Od 26 marca 2022 r. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) są dostępne wnioski o świadczenie 500+  dla obywateli Ukrainy. Wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków. Obywatele Ukrainy mogą również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyskają pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać:
telefonicznie – ogólnopolska infolinia: 22 444 02 55 (dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00),
mejlowo – e-mail ua@zus.pl,
osobiście – nasze placówki są czynne w dni robocze, w poniedziałek od godz. 8.00 do 17.00 (do 31 marca 2022 r.) i od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Od 1 kwietnia 2022 r. w poniedziałek od 8:00 do 18:00.


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) dla uchodźców z Ukrainy

Od soboty, 23 kwietnia, uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim jest już na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał dodatkowe wsparcie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru rodzica dziecka.

Dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, udostępniony został specjalny wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w języku ukraińskim (RKO-U). Prawidłowo złożony wniosek RKO-U na PUE ZUS pozwoli na automatyczną obsługę i skróci czas przyznania świadczenia przez ZUS.

Do złożenia wniosku (RKO-U) niezbędny jest polski numer PESEL rodzica i dziecka, adres e-mail, polski numer telefonu i numer rachunku bankowego w Polsce. Wniosek RKO-U jest tylko elektroniczny, dostępny na PUE ZUS.

O rodzinny kapitał opiekuńczy można ubiegać się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc. Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, kapitał zostanie pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Co ważne uchodźcy z Ukrainy, którzy otrzymali PESEL UKR w marcu 2022 r., nie muszą się martwić składając wniosek w kwietniu. Świadczenie za marzec im nie przepadnie. ZUS przyzna świadczenie również za marzec, tj. od miesiąca nadania numeru PESEL UKR. Rodzinny kapitał opiekuńczy, jak i 500+, przysługują uchodźcy przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce.

RKO trafi na rachunek polskiego banku, który zostanie wpisany we wniosku.

Obywatele Ukrainy otrzymają pomoc w każdej placówce, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl


Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni zawiadomić o tym ZUS.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją jest utrata przez niego świadczeń. Dlatego ważne jest, aby uchodźcy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić, jest stronie internetowej ZUS.

Przekazać informację o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – trzeba wtedy złożyć formularz POG.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, żeby sprawdzić czy konkretna osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

ZUS weryfikuje legalność pobytu w Polsce obywateli Ukrainy zarówno przy przyznawaniu świadczeń, jak i w dowolnym momencie ich pobierania. Informacje pochodzą np. z systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS może korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, który prowadzi Straż Graniczna.

Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może poprosić świadczeniobiorcę o osobiste udzielenie wyjaśnień. Jeżeli odmówi on lub nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, to ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Należy zawiadomić ZUS także w razie wyjazdu do innych krajów UE. ZUS może otrzymać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych. Dzieje się to w ramach współpracy z instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego innych państw członkowskich UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.


6. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Pomaga w znalezieniu i zalegalizowaniu zatrudnienia w zrzeszonych firmach, warsztatach czy lokalach.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Ponadto optycy zrzeszeni w Krajowej Izbie Optycznej oraz Małopolskim Cechu Optyków oferują usługi optyczne dla uchodźców mających problemy z okularami lub innymi pomocami optycznymi.


7. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Oferuje:
Pogotowia Zatrudnieniowe dla Obywateli Ukrainy
Pogotowie Informacyjne dla Cudzoziemcow
Kluby Sptokań z Kącikiem Malucha
Kluby Pracy

Informacje szczegółowe:
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla Obywateli Ukrainy
https://uppkrakow.praca.gov.pl/


8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Strona internetowa

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.
Celem programu jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Moduł I – skierowany do osób indywidualnych (pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie) / Допомога з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення.

Moduł II

Osoby zainteresowane mogą także uzyskać informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod nr telefonu: 12 397 95 70, 12 397 95 92 lub 12 397 95 64 w godz: poniedziałek 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.


9. Polski Związek Głuchych

Informacja o infolinii i pomocy dla osób głuchych z Ukrainy


10. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji
Biuro Prewencji KGP przygotowało ulotkę w języku ukraińskim dotyczącą m.in. problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób, przeznaczoną dla uchodźców z Ukrainy.


11. Science For Ukraine –
Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów


Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 170.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

 

Skip to content