Konferencja „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”

Za nami Konferencja „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”

3 listopada br. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyła się Konferencja realizowana w ramach projektu „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” współfinansowanego z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 2021 – Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Projekt jest efektem współpracy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Celem konferencji była poprawa jakości usług i pomocy świadczonej na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas konferencji Pani Joanna Rudek – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowała wyniki Diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Skawina, przeprowadzonej w ramach projektu.

W spotkaniu wzięli udział Ewa Masłowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie, Agnieszka – Juszczak – Lisek Sekretarz Gminy Skawina oraz Antoni Bylica Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Skawinie.

Odbiorcami konferencji byli przedstawiciele gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby związane zawodowo z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a wśród nich: przedstawiciele MGOPS w Skawinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie, Komisariatu Policji
w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Zdrowia Psychicznego w Skawinie, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, służby zdrowia, organizacji pozarządowych .

Podczas spotkania, można było zapoznać się z praktycznymi aspektami związanymi z realizacją przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacją Procedury Niebieska Karta, które przedstawiła Lilianna Krzywicka psycholog, superwizor PTP w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dalszej kolejności Renata Kałucka – Kokot Superwizor Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia omówiła zagadnienia dotyczące tego „Jak pomoc dziecku doświadczającemu przemocy”.

Bardzo ciekawym elementem konferencji było wystąpienie Renaty Durdy Kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, która zwróciła uwagę na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc osobom doświadczającym przemocy w aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19.

Konferencję prowadziła Justyna Czerwińska Specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, mediatorka, pracownik socjalny, która rozpoczynając konferencję omówiła ogólne zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny, podczas którego można było uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania oraz uczestniczyć w dyskusji.

Honorowy patronat nad konferencją objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Źródło: PSZ/CWR/MGOPS

Skip to content